Transakcja w lokalu przedsiębiorcy

Transakcja w lokalu przedsiębiorcy

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZY TRANSAKCJACH W LOKALU PRZEDSIĘBIORCY NA PODSTAWIE ART. 8 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827)

Sprzedawcą towaru jest:
R.Karlik spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 24 , 61-131 Poznań , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390063, nr NIP 782-25-32-985, nr REGON: 301777649.

I. Towar objęty jest gwarancją producenta na warunkach określonych w odrębnym dokumencie.

II. Sprzedawca dostarcza Klientowi towar w stanie wolnym od wszelkich wad. Niezależnie od uprawnień Klienta wynikających z gwarancji producenta, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar dotknięty będzie wadą fizyczną lub prawną.

III. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a wada prawna ma miejsce, jeżeli rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo obciążona jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z rzeczy wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

IV. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w chwili wydania.

V. Procedura rozpatrywania reklamacji:

  1. Towar podlegający reklamacji winien być dostarczony miejsca, w którym został wydany Klientowi, chyba że strony określiły w umowie inne miejsce dostarczenia towaru.
  2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać aktualne dane teleadresowe Klienta oraz opis wady i wskazanie, czego się Klient domaga.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zlecenia rzeczoznawcy sprawdzenia towaru w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin przedłuża się do dnia następnego.
  5. Zwrot towaru w razie odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na wolny od wad nastąpi w miejscu pierwotnego wydania towaru Klientowi.