SERWIS POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

SERWIS POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

INFORMACJA DLA KONSUMENTA - SERWIS POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE ART. 12 USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ.U. Z 2014 R. POZ. 827)

Serwisem jest:
R.Karlik spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 24 , 61-131 Poznań , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000390063, nr NIP 782-25-32-985, nr REGON: 301777649, nr telefonu: +48 (61) 652 50 60, adres e-mail: jlr@karlik.poznan.pl

I. Części zamienne mogą być objęte gwarancją producenta na warunkach określonych w odrębnym dokumencie.

II. Serwis wykona na rzecz Klienta usługi serwisowe zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta, Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rezultat usług serwisowych dotknięty jest wadą fizyczną lub prawną.

III. Wada fizyczna polega na niezgodności rezultatu usług serwisowych z umową, a wada prawna ma miejsce, jeżeli rezultat usług serwisowych stanowi własność osoby trzeciej albo obciążona jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z rzeczy wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

IV. Serwis jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rezultatu usług serwisowych Klientowi lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w rezultacie usług serwisowych już w chwili wydania.

V. Odpowiedzialność Serwisu jest wyłączona, jeżeli wada powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.

VI. Serwis informuje, że po wykonaniu usługi wykonanej w pełni za wyraźną zgodą Klienta, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy. Klientowi nie przysługuje bowiem prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w przypadku zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowy o świadczenie usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji:

  1. Pojazd, którego dotyczy naprawa podlegająca reklamacji winien być dostarczony miejsca, w którym został wydany Klientowi, chyba że strony określiły w umowie inne miejsce dostarczenia towaru.
  2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać aktualne dane teleadresowe Klienta oraz opis wady i wskazanie, czego się Klient domaga.
  3. Serwis zastrzega sobie możliwość zlecenia rzeczoznawcy sprawdzenia pojazdu w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.
  4. Serwis ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin przedłuża się do dnia następnego.
  5. Zwrot pojazdu w razie usunięcia wad nastąpi w miejscu pierwotnego wydania pojazdu Klientowi. VIII. Spory powstałe między Klientem a Serwisem mogą być rozstrzygane: 1) w drodze polubownej, 2) za pośrednictwem właściwego terenowo Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej 3) przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. Informacje o procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY